February 19, 2020

CHUYỂN ĐỔI DÂN CHỦ

Đối thoại với các nhà lãnh đạo thế giới

Các nhà lãnh đạo quốc gia, những người đóng vai trò quan trọng trong các quá trình chuyển đổi sang quản trị dân chủ, kể cho chúng ta biết những điều này đã được thực hiện như thế nào ở Brazil, Chile, Ghana, Indonesia, Mexico, Philippines, Ba Lan, Nam Phi và Tây Ban Nha. Là kết quả của một sáng kiến của IDEA quốc tế, cuốn sách này trình bày những quan điểm cá nhân của các nhà lãnh đạo quốc gia đã nêu về cách thức chấm dứt các chế độ đàn áp và giữ vững nền dân chủ.

Trong các cuộc trò chuyện với những nhà lãnh đạo quốc gia đã nêu, các biên tập viên Sergio Bitar và Abraham F. Lowenthal đã tập trung làm rõ từng thách thức và mục tiêu chính, cũng như các chiến lược của họ để chấm dứt sự cai trị độc đoán và xây dựng nền quản trị dân chủ.

https://www.idea.int/publications/catalogue/democratic-transitions-conversations-world-leaders?lang=vi

No comments:

Post a Comment